Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:45672 kpl

Säännöt

Kilposten sukuseura ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kilposten sukuseura ry., kotipaikka on Kuhmo ja toimialue koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Kilposten suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsentensä keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotisetutyötä. Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia,

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

- selvittelemällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on maksanut jäsenmaksunsa sukuseuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa tai on muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluttua erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja sekä neljä, enintään seitsemän muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilitarkastajille viimeistään kaksi kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Sama koskee ylimääräisiä kokouksia.

8 § Seuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Kokouksen päätöksesi tulee, 10§ tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

9 § Varsinainen sukukokous

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

5. Hyväksytään kokouselle työjärjestys

6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle. määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle jaksolle

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja neljä, enintään seitsemän muuta jäsentä

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi

11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa, on viimeisessä kokouksessa päätettävä seuran varojen käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto on luovutettava Oulun Maakunta-arkistolle.

11§ Muut määräykset

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.